Reglaments de festejos taurins


Actualment la normativa que esta en vigor es el Decret 24/2007, que derogue l’anterior Decret 60/2002. Però cal tindre en compte que existeixen algunes disposicions transitòries en allò referent al tema dels cadafals i barreres. Per lo que el decret 24/2007 no serà exigible, en allò referent als cadafals i barreres, fins a transcorreguts 3 anys des de la data de publicació, 27 de Febrer de 2010.

Que diu exactament el Decret 60/2002, que es el que cal complir fins a 2010, respecte a cadafals i barreres verticals?

Cadafals:

 • L’obertura del buit frontal serà d’una altura mínima d’1,9 m, amidat a partir del nivell del terreny, i el travesser inferior estarà a una altura màxima de 20 cm. La separació dels muntants serà de 30 cm.
 • Els muntants realitzats amb fusta no hauran de presentar clivelles ni mostres de corcó.
 • Les escales dels cadafals se situaran en la part interior, de manera que no impedisquen ni obstaculitzen l’accés des del recinte taurí a l’interior d’aquests.
 • L’estructura serà metàl·lica en la totalitat menys l’estructura de barrots de la ratera, que podrà ser de fusta, i no presentarà signes manifestos de desperfectes, com a corrosió o abonyegaments.

Barreres verticals:

 • La separació màxima entre les cares exteriors dels barrots tau-lons no superarà 35 cm.
 • L’altura màxima, a cara superior, de col·locació de qualsevol perfil estructural que conforme el marc estructural, en la part inferior d’aquest serà de 20 cm.
 • L’estructura no presentarà elements amb signes de desperfectes, tals com abonyegaments corrosió, i seran substituïts, si és procedent.
 • Aquests elements hauran de tindre un sistema d’agafada ancorat al sòl per mitjà de qualsevol tipus de fixació.
 • S’assegurarà que l’element tanca el recinte, de forma que impedisca el pas dels caps.

Que diu exactament el Decret 24/2007, que es el que caldrà complir després de 2010, respecte a cadafals i barreres verticals?

Cadafals:

 • Les plataformes per al públic o cadafals són estructures amb forma de paral·lelepípede hexaèdric, en què el tancament, almenys a la cara o cares que donen al recinte on es desenvolupa la festa o espectacle taurí, és mitjançant una barrera vertical de manera que impedisca el pas de les caps i servisca com a element de protecció i refugi als participants. La seua part superior serà apta per a la permanència de públic, i es disposarà a aquest efecte de barana o un altre element idoni de protecció horitzontal.
 • L’estructura del cadafal serà metàl·lica en la seua totalitat i no presentarà signes de desperfectes, corrosió o abonyegaments, que disminuïsquen la seua resistència o seguretat.
 • La part superior del cadafal, apta per a l’estada de públic, admetrà una sobrecàrrega mínima de 500 kg/m², i els seus elements de protecció horitzontal una espenta de 200 kg/m.
 • Els elements de protecció horitzontal tindran una altura mínima d’1 metre.
 • Els barrots verticals o muntants, que conformen el cadafal, compliran els requisits estructurals assenyalats per a les barreres verticals.
 • Les escales d’accés del públic a la part superior dels cadafals, se situaran en la seua part interior, de manera que no impedisquen ni obstaculitzen l’accés des del recinte taurí a l’interior d’aquests.
 • L’ancoratge de les plataformes per al públic o cadafals assegurarà la seua estabilitat i resistència davant de l’acció dels braus, i evitaran que llisquen i s’alcen.

Barreres verticals:

 • Són barreres verticals els elements de protecció, tancament o delimitació íntegrament metàl·lics, ancorats a paraments horitzontals i verticals, de forma fixa o practicable, format per un bastidor o estructura rectangular i muntants o barrots verticals, de manera que impedisca el pas dels caps i servisca com a element de protecció i refugi a participants i espectadors.
 • Els barrots verticals o muntants disposaran d’una altura mínima de 190 centímetres, amidats a partir del nivell del terreny, i el travesser inferior estarà a una altura màxima de 10 centímetres.
 • La separació màxima entre els barrots verticals o muntants, en la seua cara interna, estarà compresa entre 28 i 32 centímetres.
 • L’estructura no presentarà elements amb signes de desperfectes, com ara abonyegaments o corrosió, i seran substituïdes, si fa al cas.

Bé es una normativa molt extensa i aquí sols s’ha parlat de la part referent als cadafals i barreres si algú després de llegir-la te algun dubte, se li intentara resoldre.

Per opinar.

 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Meneame
 • MySpace
 • StumbleUpon

Els Comentaris estan tancats